Sociālā palīdzība

Sociālā palīdzība

Sociālā palīdzība

Visu laiku, augošie komunālie maksājumi, kā arī pastāvīga cenu palielināšanās, ikdienā nepieciešamajiem pārtikas produktiem, daudzus, Latvijas iedzīvotājus ir atstājusi aiz nabadzības robežas. Bet, ar nožēlu nākas atzīt, ka daudzi cilvēki, kuriem pienākas sociālā palīdzība, pēc tās nemaz neierodas. Nav izslēgs, ka cilvēki pat nezina, ka viņiem tāda pienākas vai arī uzskata, ka viņi nepieder pie kādas konkrētas kategorijas, kuriem pienākas palīdzība un tāpēc, pēc tās neierodas. Kāda tad sociālā palīdzība ir pieejama mūsu valstī un kam tā pienākas.

Sāksim jau ar to, ka katra vietējā pašvaldība individuāli pieņem noteikumus, pēc kuriem nosaka to cilvēku loku, kuriem ir tiesības saņemt sociālo palīdzību. Viens no galvenajiem kritērijiem – ienākumu daudzums. Pirmām kārtām, tas ir garantētais minimālais ienākums, ko nosaka likums un tas nav visiem vienāds, piemēram, tas būs pavisam atšķirīgs pensionāram, kurš ir sasniedzis pensijas vecumu un vientuļajai mātei vai tēvam, kurš viens pats audzina bērnu līdz 20 gadu vecumam. Ja jūs, saņemat mazākas naudas summas, par likumā norādītajām, tad varat vērsties rajona sociālajā dienestā, lai saņemtu pabalstu garantētos minimālos ienākumus.

Tieši to pašu varam teikt arī par mājokļa pabalstu, lai to saņemtu, jūsu ienākumiem ir jābūt mazākiem par garantēto minimumu. Laikam nav grūti uzminēt, ka šobrīd, šis sociālās palīdzības veids ir visvairāk pieprasīts. Palīdzības lūdzējiem vajag atcerēties, ka ieņēmumu uz vienu cilvēku nedrīkst pārsniegt norādīto summu un ja pēc komunālo maksājumu veikšanas, cilvēkam paliek mazāk līdzekļu par garantēto minimālo ienākumu, kurš ir paredzēts viņa kategorijā, tad starpību var segt Rīgas Dome, ja runa iet konkrēti par Rīgu. Nauda tiek pārskaitīta pamatojoties uz trīspusēju līgumu, namu pārvaldes vai mājas īpašnieka kontā. Tiek paredzēta arī vienreizējs pabalsts, ja cilvēks maina dzīves vietu, pamatojoties uz domes komisijas lēmumu, par pārcelšanos uz citām īrētām telpām. Runa, tagad iet konkrēti par sociālo palīdzību, kura tiek piedāvāta Rīgas iedzīvotajiem.

Cilvēkiem, var būt arī dažādi papildus ienākumi, piemēram, Krievijas pensija, tāpēc sociālo dienestu darbinieki skatās, vai pretendentam uz pabalstu nav uzkrājumu kredītiestādēs, vai nav vērtspapīru, vai nav parādsaistību, īpašumu, kurus var izmantot lai saņemtu ienākumus. Starp citu, normas par izmantojamās dzīvojamās platības metrāžu ir atceltas. Tieši tāpat neviens neskatīsies, cik jums ir televizoru, ledusskapju un kādam zīmolam tie pieder. Tieši tāpat nav nekādas nozīmes arī tam, vai jūsu dzīvoklis ir privatizēts vai nav. Bet, sociālais inspektors, obligāti apmeklēs pretendentu uz pabalstu un sastādīs speciālu aktu. Tieši tāpat, sociālais darbinieks vēros arī to, vai jūsu mājās ir jau parādījušies lielāki ienākumi un uzlabojušies dzīves apstākļi. Tieši tāpat ir nepieciešams, savu deklarēt savu dzīves vietu un dzīvot deklarētajā adresē.

Latvijas pašvaldības rūpējas arī par tiem cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar pārvietošanās spējām. Pirmām kārtām, tie ir cilvēki, kuri pārvietojas ratiņkrēslos. Atsevišķi ir izdalīti tie cilvēki, kuriem ir aknu nepietiekamība.

Daudzās pašvaldībās, vecāki saņem konkrētu naudas summu, lai iegādātos bērniem mācību grāmatas jaunajam mācību gadam.

Te mēs minējām ļoti niecīgu, sociālās palīdzības daļu. Patiesībā, sociālās palīdzības klāsts ir daudz, daudz lielāks.
Uzzināt, kur atrodas jūsu sociālās palīdzības nodaļa, kā arī saņemt nepieciešamo informāciju, jūs varat Rīgas Domē, pa bezmaksas tālruni – 80005055.


Sociālā aprūpe mājās

Sociālā aprūpe mājās

Dzīvē, katram no mums var izveidoties tādas situācijas, kurās var būt nepieciešama citu cilvēku palīdzība. Nav nozīmes, vai palīdzība būs jālūdz kādam no radiniekiem, paziņām, kaimiņiem vai valsts iestādēm. Ja cilvēks nevar pats par sevi ikdienā parūpēties, vai nu slimības vai nu cienījamo gadu dēļ, viņam pienākas palīdzība.

Latvijā, katru gadu, saņem pašvaldības nodrošināto sociālo aprūpi mājās vairāki tūkstoši iedzīvotāju.

Likums nosaka, ka cilvēki, kuri objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt ir tiesīgi saņemt pakalpojumus mājās pamatvajadzību apmierināšanai, citiem vārdiem sakot aprūpi mājās. Šo pakalpojumu nodrošina katras pašvaldības sociālais dienests. Pēc likuma, uz katriem tūkstoš iedzīvotājiem ir jābūt vismaz vienam sociālā dara speciālistam.

Lai varētu šo pakalpojumu saņemt vajag noformēt dokumentus. Lai to izdarītu, cilvēkam, kuram ir radusies tāda nepieciešamība ir jādodas uz sociālo dienestu, kurš atrodas viņa dzīvesvietā un jāuzraksta iesniegums. Iesniegumā, viņam vajag izklāstīt, kāpēc tāda nepieciešamība ir radusies. Cilvēks var izteikt priekšlikumus un izklāstīt, kāda pēc viņa domām, palīdzība viņam būtu vajadzīga. Pēc iesnieguma uzrakstīšanas, sociālais darbinieks izvērtēs situāciju t. i. ar kādiem darbiem viņš pats, vecuma vai invaliditātes dēļ, nav spējīgs tikt galā, bet ar kādiem darbiņiem, tomēr varētu pats tikt galā. Tad abas puses, sociālais darbinieks un palīdzības lūdzējs, vienojas par to, kādu palīdzību var piedāvāt sociālais dienests un vai palīdzības lūdzējam tas ir pieņemams.

Katrā pašvaldība ir pieejams savs pakalpojumu klāsts, tas ir tāpēc, ka katrai pašvaldībai ir dažādi resursi. Piemēram, vienā pašvaldībā varēs saņemt tikai pašus nepieciešamos pakalpojumus, bet citā pašvaldībā būs pieejams pat aprūpes centrs vai krīzes centrs. Daudzas pašvaldības, kurās nav attiecīgo sociālo pakalpojumu sniedzēju, pērk šos pakalpojumus no citām pašvaldībām.

Ir cilvēki, kuri paši saviem spēkiem nevar aizkļūt līdz sociālajam dienestam, tad, par pakalpojuma nepieciešamību var ziņot kāda cita persona, piemēram, radinieki, kaimiņi, u. t. šie cilvēki var paziņot, bet tālāk nekas nerisināsies, kamēr cilvēks nebūs uzrakstījis iesniegumu. Jo, diemžēl, dzīvē gadās arī tādas situācijas, kad kaimiņi labu gribēdami paziņo par cilvēku, kuram ir vajadzīga palīdzība, bet cilvēks pats, nav gatavs sadarboties ar sociālo dienestu, viņš nav spējīgs pieņemt palīdzību no citiem, uzskata to par apkaunojošu.

Kuriem cilvēkiem tad pienākas palīdzība un par kuriem, tad nepieciešamības gadījumā var ziņot sociālajam dienestam?
Mājas aprūpe pienākas veciem cilvēkiem, kuriem gadu nasta vairs neļauj pienācīgi par sevi parūpēties vai arī cilvēkiem ar invaliditāti, kuri kādu veselības traucējumu vai funkcionālu traucējumu dēļ nevar paši apmierināt savas pamatvajadzības. Ja vecāki, paši saviem spēkiem netiek gala ar bērna invalīda apkopšanu, tad viņi arī var saņemt aprūpi mājās. Aprūpē mājās nepienākas tikai veciem cilvēkiem, to var saņemt arī gados jauni cilvēki ratiņkrēslā, kuri paši netiek galā ar kādiem konkrētiem darbiem. Ir labi, ja cilvēkiem var palīdzēt kāds no tuviniekiem, jo kontaktus, daudzi, labprātāk veido ar pazīstamiem cilvēkiem, kaut gan ir arī pretēji gadījumi, bet ja tādas iespējas nav, tad ir jālūdz palīdzība sociālajā dienestā.


Palīdzība maznodrošinātajiem Rīgā

Palīdzība maznodrošinātajiem Rīgā

Sākot ar 2017. gadu, Rīgas dome piedāvā 15 veidu pabalstus. Tie ir gan vienreizējie pabalsti, gan ikmēneša pabalsti, gan arī pabalsti, kuri tiek izmaksāti sarežģītās dzīves situācijās. jāsaka, ka palīdzību, tai skaitā arī pabalstus, būs iespēja saņemt tikai tiem rīdziniekiem, kuri savu dzīvesvietu ir deklarējuši Rīgā un līdz palīdzības lūgšanas brīdim, tai ir jābūt ne mazākai par 12 mēnešiem. Katrs iesniegums tiek izskatīts atbilstošiem likumiem un normatīviem.

Kopš 2017. gada bērnudārzos ir ieviesta bezmaksas ēdināšana. Tas nozīmē, ka no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, bērniem tiek apmaksātas gan brokastis, gan pusdienas, gan launags, ja viņus var pieskaitīt vienai no šim kategorijām:

 • Ģimene, kurā aug bērns atbilst trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statusam saskaņā Rīgas Sociālā dienesta lēmumu.
 • Ģimenē aug vairāk nekā trīs bērni, to skaitā arī aizbildnībā esošie vai audžuģimenē ievietotie, kuri mācās un ar vienu vecāku vai likumisko pārstāvi ir deklarēti Rīgas pilsētas teritorijā.

Rīgā, savas durvis ir vēris pēc skaita vienpadsmitais, sociālā dienesta centrs “Daugava”. Šajā centrā strādā daudz speciālistu un viņu galvenais uzdevums ir sniegt apmeklētājiem, pēc iespējas plašāku pakalpojumu klāstu. Tāpēc, centra “Daugava” apmeklētājiem ir iespēja uz vietas noformēt lūgumu par sociālo palīdzību, saņemt izziņu par ienākumu līmeni un pabalstiem, saņemt pakalpojumus un konsultācijas. Tas ir nepieciešams tāpēc, ka klientiem ne vienmēr pietiek resursu risināt to pašu spēkiem.

Centrā “Daugava” strādā 30 sociālās palīdzības darbinieki, kuri ir spējīgi sniegt kvalitatīvus pakalpojumus dzīves grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Centrā klientus sagaida ērtas uzgaidāmās telpas, stūrītis bērniem, labiekārtotas konsultāciju telpas, bet darbiniekus – labiekārtotas darba vietas.

Ja jūs vēlaties iegūt precīzāku informāciju par centru vai par sniegtajiem pakalpojumiem, tad zvaniet uz informatīvo tālruni – 67181437.

Grūtībās nonākušajiem cilvēkiem, ir iespēja saņemt arī 15 pabalstu veidus.

Vienreizējie pabalsti
Priecē tas, ka pabalstus var saņemt ne tikai tad, kad ir bēdas un nelaime, bet arī tad, kad ģimeni ir piemeklējis liels prieks – bērniņa piedzimšana, vai arī kāds no radiniekiem ir sagaidījis savu 100 gadu jubileju. Jubilārs šo pabalstu var saņemt tikai savā 100, bet arī savā 101, 102 jubilejā, u. t.t.

Bet, ar nožēlu ir jāatzīmē, ka lielāka daļa pabalstu tomēr ir paredzēta cilvēkiem, kurus ir piemeklējusi nelaime. Ar visu nepieciešamo informāciju, šajā sakarā jūs varat iepazīties Rīgas Sociālajā dienestā.

Vēl rīdzinieki var saņemt šādus pabalstus:

 • Garantētā minimāla ienākuma pabalstu
 • Dzīvokļa pabalstu
 • Pabalstu izglītības ieguves atbalstam
 • Pabalstu veselības aprūpei
 • Pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem ar pārvietošanās grūtībām.

Citus pabalstus:

 • Maznodrošināto vai trūcīgo ģimeņu bērni – bezmaksas pusdienas, ar nosacījumu, ka ir deklarētu Rīgā
 • Pabalsts aprūpes pakalpojumiem dzīvesvietā
 • Pabalsts politiski represētajām personām
 • Pabalsts audžuģimenēm
 • Pabalsts aizbildnim par otro un katru nākamo bērnu.

Lai uzzinātu visu nepieciešamo informāciju par pabalstiem, vērsieties Rīgas Domes Labklājības Departamentā vai zvaniet pa bezmaksas tālruni 80005055.


Kur pavadīsim vecumdienas

Kur pavadīsim vecumdienas

Šobrīd Latvijā darbojas vairāk nekā 80 ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centri. Tās ir paredzētas pensijas vecuma cilvēkiem un cilvēkiem, kuriem ir I un II grupas invaliditāte, bet kura nav saistīta ar garīga rakstura traucējumiem.

Par uzturēšanos un pakalpojumiem centrā maksā klienti un viņu apgādnieki, ja viņiem nepietiek līdzekļu, tad trūkstošo summu, piemaksā no pašvaldības budžeta.

Cilvēkam ir tiesības, pašam izvēlēties sociālās aprūpes iestādi, tajā gadījumā, ja viņš ir gatavs maksāt par pakalpojumu arī nākotnē. Sociālās aprūpes iestādi, tādā gadījumā, var izvēlēties gan pilsētā, gan laukos, tieši tāpat var izvēlēties piedāvātos pakalpojumus un personālu, ir iespēja izvēlēties vienvietīgu, divvietīgu, u. tml. istabiņu. Tātad, ja cilvēks ir nolēmis doties uz sociālās aprūpes centru un ir gatavs maksāt par uzturēšanos tajā, kā arī par visiem pakalpojumiem, nepieciešamo informāciju, par pakalpojuma sniedzējiem, kā arī par aprūpes centriem, var sameklēt Labklājības ministrijas mājas lapā.

Latvijā, pieejamie sociālās aprūpes pakalpojumi, šobrīd atšķiras, piemēram no daudzveidīgajiem piedāvājumiem ASV. Bet situācija ar katru gadu uzlabojas un tāpēc, nav nekāds brīnums, ka arī pie mums, maksātspējīgie klienti, ar laiku varēs baudīt kaut ko līdzīgu.

ASV, šādos pakalpojumu centros, katram klientam ir savs ārsts, medmāsa, kosmetologs, masieris, utt. Atrasties tādā, veco ļaužu mītnē, ir nevis apkaunojoši, bet prestiži, iespēju, savas vecumdienas pavadīt tādā pansionātā, izvēlētos daudzi Amerikas pensionāri, ja vien varētu to materiāli atļauties. Turklāt, atrodoties tādā pansionātā tu nekļūsti par nastu bērniem un bērni arī ir apmierināti, tāpēc, ka zina, ka viņu vecāki atrodas labā vietā, kur par viņiem rūpējas un viņus pieskata.

Runājot par darbu Latvijā, ir jāmin, ka pie mums, sociālās aprūpes centru darbā, ļoti pietrūkst sasaistes ar veselības aprūpes sistēmu. Vēl viens trūkums, aprūpes centros ir ļoti liela kadru mainība, kuru ir ļoti viegli izskaidrot – katastrofāli zems atalgojums. Darbiniekiem bieži vien ir “izdegšanas” sindroms, rezultātā, viņiem vai nu ir jāaiziet no darba vai nu jāārstējas pašiem. Kā vēl vienu trūkumu varam minēt nepietiekamo komunikāciju un saskarsmi ar klienta radiniekiem.

Taču viss nav tik bezcerīgi, kā liekas pirmajā acumirklī. Latvijas, sociālas aprūpes centriem, ir arī pozitīva pieredze, veco ļaužu aprūpē.

Ciemojoties vienā no Latvijas diennakts aprūpes centriem Pāvilostā, uzzinājām, ka cilvēki šeit jūtas labi un droši, viņi apzinās, ka blakus viņiem vienmēr atrodas cilvēki, kuri labi pārzina savu darbu un grūtos brīžos vienmēr būs spējīgi palīdzēt, tāpēc satraukumam, šeit, nav pamata.

Tie cilvēki, kuri jūtas labi, var doties pastaigās, kuri tik ļoti labi nejūtas, svaigo gaisu var elpot sēžot ratiņkrēslos.

Aprūpes centrā esošos klientus, apmierina arī ēdināšana, viņi uzskata, ka tā ir gandrīz tāda pati kā mājās. Pusdienās viņiem ir iespēja baudīt ne vien sātīgus ēdienus, bet arī garšīgus desertus.

Bet, neskatoties uz sociālās aprūpes centra darbinieku centību un vēlmi palīdzēt vecajiem cilvēkiem, katrs no viņiem sapņo par savām mājām, no kuram bija jāšķiras pēkšņas saslimšanas dēļ vai arī jāatvadās uz visiem laikiem.


Īsumā par jaunumiem sociālajā jomā 2017. gadā

Īsumā par jaunumiem sociālajā jomā 2017. gadā

2017. gads iesākās ar patīkamiem un varbūt ar ne visai patīkamiem jaunumiem sociālajā jomā. Par patīkamiem jaunumiem noteikti varam uzskatīt tos, kuri liks daudziem cilvēkiem nopriecāties, kaut vai par minimālām, bet tomēr par izmaiņām, gan pabalstu, gan pensiju saņemšanā. Bēdīgāk ap sirdi, varbūt būs tiem, kuri bezdarbnieka pabalstus izmantoja ne visai godīgi.

Bet par visu, pēc kārtas.
Tātad, no 2017. gada 1. janvāra , minimāla mēneša darba alga būs 380 eiro.

No 2017 gada 1. janvāra tika pārrēķinātas pensijas, kuras tika piešķirtas vai pārrēķinātas, nu jau tālajā, 2011. gadā. Pateicoties veiktajam pārrēķinam, pensijas palielinājās tiem cilvēkiem, kuri tās sāka saņemt ekonomiskās krīzes laikā.

Slimības pabalsts no 2017. gada 1. janvāra tiks izmaksāts tikai tiem cilvēkiem, kuriem darba nespēja iestājusies nodarbinātības periodā. Ja darba attiecības ir pārtrauktas, tad cilvēks var doties noformēt bezdarbnieka statusu. Pirms tam, cilvēkiem, aizejot no darba, bija tiesības ārstēties un saņemt slimības pabalstu un tikai pēc tam noformēt bezdarbnieka statusu.

No 2017. gada 1 janvāra ir pagarināts arī bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas periods. Tagad, lai varētu pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu, sociālās iemaksas būs jāveic ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu laikā. Pirms tam, bija 9 mēneši 12 mēnešu periodā. Ja persona, būs nokārtojusi visus nepieciešamos dokumentus un bezdarbnieka statusu ieguvusi līdz 2017. gada 31. martam, tad viņai būs tiesības uz bezdarbnieku pabalstu saskaņā ar šī brīža likumiem, tas nozīmē, ka viņiem ir jābūt veiktām sociālajām iemaksām vismaz 9 mēneši pēdējo 12 mēnešu laikā.

Patīkama ziņa bija sarūpēta ari ģimenēm ar kuplāku bērnu pulciņu. Tātad, ģimenēm, kurās dzimst ceturtais un nākamais bērs, ģimenes valsts pabalsts tagad ir nevis 34,13 eiro, bet gan 50,07 eiro. Lai varētu veikt visas nepieciešamās izmaiņas ir paredzēts pārejas periods. Pabalstu sāks pārrēķināt no 2017. gada 1. janvāra un tas tiks izmaksāts ne vēlāk kā līdz 2017. gada 1. maijam.

Sociālās apdrošināšanas iemaksas tiks veiktas no 171 eiro tagadējo 142,29 eiro vietā.

Valsts sociālo nodrošinājuma pabalstu piešķirs cilvēkiem, kuriem nav tiesību uz valsts pensiju, kuri nav darba attiecībās un kuri ir sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu.

Ja ģimene ir adoptējusi ārpus ģimenes esošu bērnu līdz 3 gadu vecumam, tad vienam no adoptētajiem apmaksās 10 kalendāra dienas piešķirto atvaļinājumu 80% apmērā.

No 2017. gada 1. janvāra ir mainījušies noteikumi vecāku pabalsta saņemšanai. Tagad, tiesības uz vecāku pabalstu būs arī tad, ja darba attiecības ir bijušas uz grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma brīdi, bet beigušās atvaļinājuma laikā.

Ja ģimenē tiek uzturēts bērns līdz 6 gadu vecumam, tad pabalsts aizbildnim būs 95 eiro, bet ja ģimenē tiek uzturēts bērns no 7 līdz 18 gadiem, tad pabalsts aizbildnim būs 114 eiro.

Atlīdzība par aprūpes nodrošināšanu adoptētajam bērnam būs 171 eiro, bet par periodu, kurā bērns atradās adoptētāja aprūpē, tiks veiktas sociālās iemaksas.